(+30) 210 6812296
e.a@etairikiaxia.gr

Η ίδρυση μιας νέας επιχείρησης απαιτεί ορισμένα στοιχειώδη βήματα τα οποία ο νέος επιχειρηματίας οφείλει να τα γνωρίζει, για να αποφύγει χάσιμο χρόνου και χρήματος. Τα βήματα αυτά σχετίζονται με τις διαδικασίες, που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους (Εμπορικό, Α.Ε.,Ε.Π.Ε, επιμελητηρίων, Γ.Ε.Μ.Η., Φορολογίας εισοδήματος, Κ.Φ.Α.Σ., και Ασφαλιστικό).

Σας παρουσιάζουμε παρακάτω κατά νομική μορφή τα κυριότερα βήματα που απαιτούνται για την ίδρυση επιχειρήσεων:

 

Ατομική Επιχείρηση

Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.)

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)

Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)

 

Ατομική Επιχείρηση

Είναι η πιο απλή μορφή επιχείρησης και δεν απαιτείται για την ίδρυση της η εμπλοκή συμβολαιογράφου. Ο επιχειρηματίας ευθύνεται απεριόριστα και εξ’ ολοκλήρου για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης με την προσωπική του περιουσία. Η ευθύνη του παύει μόνο με την οριστική διακοπή και παύση της επιχείρησης.

Για να ιδρυθεί και να κάνει έναρξη δραστηριότητας μία Ατομική επιχείρηση θα πρέπει:

 • Να υπάρχει ή να έχει εξευρεθεί ο χώρος εγκατάστασης. Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με συμφωνητικό μίσθωσης ή ιδιόχρησης ή δωρεάν παραχώρησης.
 • Εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα.
 • Εγγραφή σε επιμελητήριο για την επωνυμία και για το δικαίωμα χρήσης του διακριτικού τίτλου που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας.
 • Πτυχίο - άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
 • Άδεια εκμετάλλευσης του χώρου, εφ όσον απαιτείται.
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
 • Προσωπική παρουσία ή πληρεξούσιο.
 • Φορολογική ενημερότητα (εφόσον υπάρχει ήδη Α.Φ.Μ.) ή λήψη Α.Φ.Μ.
 • Υπεύθυνη δήλωση περί πρώτης έναρξης δραστηριότητας ή περί μη ύπαρξης εκκρεμοτήτων από παλαιότερες και ενεργές δραστηριότητες.
 • Έναρξη εργασιών με την υποβολή του απαραίτητων έντυπων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας.
 • Αυτοψία έδρας από τους ελεγκτές της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Θεώρηση των Βιβλίων και Στοιχείων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας.

Για την ίδρυση ατομικής επιχείρησης δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο και φορολογείται για τα κέρδη που προκύπτουν από τα λογιστικά τους βιβλία (έσοδα μείον έξοδα). Για να δείτε αναλυτικά τον τρόπο φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων παρακαλώ συνδεθείτε με τον ακόλουθο σύνδεσμο (Περίπτωση 1.β)


Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.)

Οι Ομόρρυθμες και οι Ετερόρρυθμες εταιρίες (εν συντομία ΟΕ και ΕΕ) είναι οι απλούστερες μορφές εταιρίας μεταξύ δύο ή περισσότερων εταίρων (φυσικών ή και νομικών προσώπων) με αμοιβαίο σκοπό το κέρδος.

Στις ΟΕ όλοι οι εταίροι χαρακτηρίζονται ομόρρυθμοι, ενώ στην περίπτωση των ΕΕ προϋπόθεση είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένας ομόρρυθμος και ένας ετερόρρυθμος εταίρος.

Η διαφορά των δυο αυτών μορφών έγκειται στο ότι στις μεν ΟΕ όλοι οι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εξ’ ολοκλήρου για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, ενώ στις ΕΕ μόνο οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και εξ’ ολοκλήρου με την προσωπική τους περιουσία σε αντίθεση με τους ετερόρρυθμους εταίρους που ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού συνεισφοράς τους στην εταιρεία. Η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων και στις δυο μορφές δεν παύει με τη λύση της εταιρίας.

Δεν υπάρχει ελάχιστο κεφάλαιο κατά την ίδρυση τους και ούτε είναι υποχρεωτική η εμπλοκή δικηγόρου ή συμβολαιογράφου. Η διαδικασία σύστασης και έναρξης των ΟΕ και ΕΕ είναι σχετικά απλή και μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) δεν απαιτείτε η παρουσία του επιχειρηματία σε κάποια δημόσια υπηρεσία παρά μονό στην θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων στην αρμόδια ΔΟΥ. Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το (Γ.Ε.ΜΗ.) δείτε το παρακάτω σύνδεσμο

Οι προσωπικές εταιρείες φορολογούνται για τα κέρδη που προκύπτουν από τα λογιστικά τους βιβλία (έσοδα μείον έξοδα).Για να δείτε αναλυτικά τον τρόπο φορολόγησης των προσωπικών εταιριών παρακαλώ συνδεθείτε με τον ακόλουθο σύνδεσμο (Περίπτωση 2)

 

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)

Δεν υπάρχει ελάχιστο κεφάλαιο για την ίδρυση (Ι.Κ.Ε.). Αυτή η μορφή εταιρείας είναι περίπου σαν την ΕΠΕ (δες παρακάτω) αλλά περισσότερο εύκολη στην λειτουργία της διότι δεν απαιτήτε η δημοσίευση του Ισολογισμού, η τήρηση των βιβλίων πρακτικών διαχείρισης και η σύνταξή και τροποποίηση του καταστατικού από συμβολαιογράφο.

Η διαδικασία σύστασης και έναρξης Ι.Κ.Ε. γίνεται και μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν απαιτείτε η παρουσία του επιχειρηματία σε κάποια δημόσια υπηρεσία παρά μονό στην θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων στην αρμόδια ΔΟΥ. Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από το (Γ.Ε.ΜΗ.) δείτε το παρακάτω σύνδεσμο

 

Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Δεν υπάρχει ελάχιστο κεφάλαιο για την ίδρυση (Ε.Π.Ε.). Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση, έχει ορισμένη διάρκειά, η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία πλέον του μισού του όλου αριθμού των εταίρων, που εκπροσωπούν πλέον του μισού του όλου εταιρικού κεφαλαίου, καθώς και η ύπαρξη δυο οργάνων, δηλαδή της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και του Διαχειριστή ή Διαχειριστών.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μπορεί να συστήσει και ένα μόνο πρόσωπο ή μία ήδη συσταθείσα ΕΠΕ να μετατραπεί σε μονοπρόσωπη. Ωστόσο, η μονοπρόσωπη ΕΠΕ είναι άκυρη αν ο εταίρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που τη συνέστησε είναι μοναδικός εταίρος σε άλλη μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ή αν έχει συσταθεί από άλλη μονοπρόσωπη ΕΠΕ.


Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)

Για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας πρέπει να συμπράξουν δύο τουλάχιστον μέρη ή κατά την έκφραση του νόμου το κεφάλαιο αυτής πρέπει να αναληφθεί από δύο τουλάχιστον ιδρυτές. Η αναλογία συμμετοχής των ιδρυτών δεν ορίζεται.

Τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση Α.Ε. είναι 24.000 ευρώ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

 • Η διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές
 • Οι αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της
 • Η μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών)
 • Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων
 • Η λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία
 • Η ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την ίδρυση ΕΠΕ και ΑΕ είναι υποχρεωτική η εμπλοκή συμβολαιγράφου. Εφόσον είναι πιστοποιημένος ο συμβολαιογράφος μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης (Υ.Μ.Σ) δεν απαιτείτε η παρουσία του επιχειρηματία σε κάποια δημόσια υπηρεσία παρά μονό στην θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων στην αρμόδια ΔΟΥ. Για τα την ανεύρεση πιστοποιημένου συμβολαιογράφου για τις υπηρεσίες μιας στάσης δείτε το παρακάτω σύνδεσμο

Οι Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε και Α.Ε. υποχρεωτικά από τον Κ.Φ.Α.Σ. τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας και φορολογούνται για τα κέρδη που προκύπτουν από τα λογιστικά τους βιβλία (έσοδα μείον έξοδα). Για να δείτε αναλυτικά τον τρόπο φορολόγησης τους, παρακαλώ συνδεθείτε με τον ακόλουθο σύνδεσμο (Περίπτωση 3)

 

 

 
Λ. Κηφισίας 32 | ATRINA TOWER, 151 25  Μαρούσι • Αθήνα
Τ: 210 6812296 • email: e.a@etairikiaxia.gr