(+30) 210 6812296
e.a@etairikiaxia.gr

Στην περίπτωση που αντιμετωπίσετε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της φορολογικής Δημόσιας διοίκησης, υπάρχουν ορισμένοι τρόποι που μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις από τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τρόπους αποφυγής και μείωσης προστίμων κατά την ελεγκτική φορολογική διαδικασία:

 

1. Έγγραφη κατάθεση των απόψεων του φορολογούμενου στις φορολογικές αρχές για τις παραλείψεις ή τις παρατυπίες που διαπίστωσε ο έλεγχος (είτε τακτικός είτε προληπτικός) με την επίδοση κάθε αποδεικτικού στοιχείου ικανού να στηρίξει τους ισχυρισμούς του. Η επίδοση της κλήσης για ακρόαση, η οποία αποτελεί υποχρέωση της εφορίας, θα πραγματοποιείται μετά μεν τον έλεγχο, αλλά οπωσδήποτε πριν από τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου προκειμένου να επιβληθεί πρόστιμο σε βάρος επιτηδευματία για παράβαση των διατάξεων του KΦΑΣ. Όπως προβλέπει η νομοθεσία, οι αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει εντός 10 ημερών τις απόψεις του εγγράφως. 

2. Με βάση τη νομοθεσία, η κλήση προς ακρόαση δεν αφορά μόνο γραπτή κατάθεση απόψεων, αλλά μπορεί να είναι και προφορική. Μέσα στην ίδια προθεσμία (10 ημέρες) και οποιαδήποτε εργάσιμη για τις φορολογικές αρχές ημέρα και ώρα, ο φορολογούμενος μπορεί να παράσχει στον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής αρχής και προφορικές διευκρινήσεις αναφορικά με τις απόψεις που έχει καταθέσει εγγράφως. Οι προφορικές αυτές διευκρινίσεις, ανάλογα με την κρίση του προϊσταμένου της αρμόδιας φορολογικής αρχής κατά την προσέλευση του υπόχρεου, μπορεί να παρέχονται και στο διενεργήσαντα τον έλεγχο ελεγκτή ή έναν από αυτούς, αν είναι περισσότεροι του ενός. 

3. Ο φορολογούμενος ο οποίος θα λάβει κλήση από την εφορία έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να ζητήσει από τον ελεγκτή να του επιδώσει το αντίγραφο της εντολής ελέγχου κατά την πρώτη κιόλας ημέρα επίσκεψής του στο γραφείο ή στην επιχείρησή του. 

4. Μία ακόμη ενέργεια στην οποία μπορεί να προβεί ο φορολογούμενος είναι αυτή που του δίνει το δικαίωμα, αφού παραλάβει το έγγραφο με την εντολή ελέγχου, να μειώσει τους πρόσθετους φόρους. Συγκεκριμένα, μπορεί μέσα σε 10 ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης πρόσκλησης από την εφορία να υποβάλει πριν από την έναρξη του ελέγχου αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ ή άλλων τελών και εισφορών και έτσι να μειώσει στο μισό τους πρόσθετους φόρους που θα του καταλογισθούν κατά τον έλεγχο για εκπρόθεσμη υποβολή των σχετικών δηλώσεων. 

5. Άλλη ενδεδειγμένη - εφόσον συντρέχουν οι ανάλογες συνθήκες- κίνηση, είναι η τυχόν επιλογή του φορολογούμενου να υποβάλει ειδική δήλωση - αναφορά στην οποία θα αναγνωρίζει τις παραβάσεις στον ΚΦΑΣ οι οποίες σχετίζονται με τις παραπάνω υποβαλλόμενες δηλώσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορεί να επιτύχει μείωση έως και κατά 80% των χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται για μη υποβολή ή ανακρίβεια δηλώσεων. 

6. Μετά την αποπεράτωση του ελέγχου και την κοινοποίηση των καταλογιστικών πράξεων (φύλλα ελέγχου, αποφάσεις επιβολής προστίμων και άλλες κυρώσεις) και των εκθέσεων ελέγχου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει διοικητική επίλυση της διαφοράς εφόσον ο φορολογούμενος μπορεί να αμφισβητήσει την ορθότητα των εκθέσεων ελέγχου σε προθεσμία 90 ημερών από την κοινοποίηση της έκθεσης. Ο φορολογούμενος καταβάλει το 20% τού βάσει συμβιβασμού οφειλόμενου κύριου και πρόσθετου φόρου ή προστίμου κατά την υπογραφή της πράξης ή του πρακτικού συμβιβασμού ή το αργότερο μέσα στις δύο επόμενες εργάσιμες για τις ΔΟΥ ημέρες, με εξαίρεση τις υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις. Μπορεί έτσι εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, να πετύχει μείωση στο 50% του προβλεπόμενου σε ορισμένες περιπτώσεις ποσοστού προσαύξησης του συντελεστή καθαρού κέρδους στο 60% του πρόσθετου φόρου (προσαύξησης) στο ένα τρίτο των προστίμων διαγραφή όλων ή μέρους των προστίμων εφόσον κατά την εξέταση της αίτησης για συμβιβασμό αποδειχθεί ότι δεν υπήρξε φορολογική παράβαση, επιμήκυνση των δόσεων για την καταβολή των βεβαιούμενων ποσών και άρση της ποινικής δίωξης σε περίπτωση συνολικού συμβιβασμού για κάθε φορολογία. 

7. Ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να αμφισβητήσει το πόρισμα του ελέγχου και να καταθέσει προσφυγή κατά της ελεγκτικής αρχής που συνέταξε την έκθεση. 

8. Άλλη επιλογή είναι και η προσφυγή στα δικαστήρια, αλλά η διαδικασία αυτή αποδεικνύεται συνήθως χρονοβόρος. Το ένδικο αυτό μέσο ασκείται με την κατάθεση του σχετικού δικογράφου στην ελεγκτική αρχή που εξέδωσε την καταλογιστική πράξη και μπορεί να εμπεριέχει και αίτημα για διοικητική επίλυση της διαφοράς. Αν επέλθει διοικητική επίλυση της διαφοράς η προσφυγή που ασκήθηκε δεν έχει κανένα αποτέλεσμα ή ισχύει μόνο για το μέρος που δεν επιλύθηκε η διαφορά. 

9. Η έφεση είναι άλλο ένα νόμιμο μέσο αμύνας που δικαιούται να μετέλθει ο φορολογούμενος και αυτή μπορεί να υποβληθεί κατά αποφάσεων δικαστηρίων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό. 

10. Η αίτηση αναίρεσης είναι ένα ακόμη μέσο και μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά αποφάσεων που εκδίδονται είτε σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης ή αναίρεσης είναι 60 ημέρες και αρχίζει από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης.

 
Λ. Κηφισίας 32 | ATRINA TOWER, 151 25  Μαρούσι • Αθήνα
Τ: 210 6812296 • email: e.a@etairikiaxia.gr