(+30) 210 6812296
e.a@etairikiaxia.gr

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να επωφεληθούν από την χρήση των παρακάτω περιπτώσεων δαπανών και να επιτύχουν φορολογικές ελαφρύνσεις έως 40% εφόσον, οι εν λόγο δαπάνες έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης και στα υποβαλλόμενα έντυπα φορολογίας εισοδήματος. Παρακάτω αναφέρουμε τις ποιο σημαντικές δαπάνες που μειώνουν το φόρο: 1) Επαγγελματική έδρα Τα ενοίκια που καταβάλλει ο επαγγελματίας για την επαγγελματική του έδρα είναι αυτονόητο ότι μπορούν να συμπεριληφθούν στα βιβλία του και να αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα. Μπορεί όμως να υπάρχει και φορολογικό όφελος και όταν ως έδρα της επιχείρησης έχει δηλωθεί η κατοικία του επιχειρηματία. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση 420/1994 από το ΝΣΚ και την Πολ.1253/11.01.1994, είναι δυνατό οι επαγγελματίες να μπορούν να διενεργούν αποσβέσεις και στα ιδιοχρησιμοποιούμενα για την άσκηση του επαγγέλματός τους ακίνητα. Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα στους επαγγελματίες οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα τους σε ιδιόκτητο ακίνητο να εκπέσουν από τα φορολογητέα έσοδα τους και τη δαπάνη ιδιόχρησης η οποία για να συμπεριληφθεί στα έξοδα θα πρέπει να έχει αναγραφεί στα τηρούμενα βιβλία και να έχει υπολογιστεί επίσης το τεκμαρτό ενοίκιο από την ιδιόχρηση. Κατά τον υπολογισμό του τεκμαρτού ενοικίου η ετήσια αξία του δεν μπορεί να είναι ανώτερη από το 5% ούτε μικρότερη από το 3,5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ειδικά για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το 4% της πραγματικής αξίας της οικοδομής κατά το χρόνο φορολογίας. Εφόσον ο επαγγελματίας χρησιμοποιεί ολόκληρο το ακίνητο τότε οι δαπάνες υπολογίζονται στο 100%, αν χρησιμοποιεί ένα μέρος του ακίνητου τότε οι δαπάνες υπολογίζονται αναλογικά. Επίσης στις δαπάνες του ακινήτου μπορούν να περιληφθούν και όλες οι δαπάνες για τη συντήρηση του ακινήτου (π,χ ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες κτλ) 2) Δαπάνες επαγγελματικής έδρας Ο λογαριασμός της ΔΕΗ, του σταθερού τηλεφώνου και της ΕΥΔΑΠ, καθώς και των κοινοχρήστων μπορούν επίσης να καταχωρούνται στις δαπάνες και να αφαιρούνται από τα έσοδα. Στην περίπτωση που ως έδρα χρησιμοποιείται ένα μέρος του ακίνητου δεν συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες το σύνολο των λογαριασμών αλλά το ποσό υπολογίζεται αναλογικά. 3) Κινητή τηλεφωνία Μεγάλη έκπτωση επίσης μπορεί να επιτύχει κάποιος εμφανίζοντας ως δαπάνη τον λογαριασμό της κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και του ελεύθερου επαγγελματία, εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλονται ως έξοδα κινητής τηλεφωνίας και αναγνωρίζεται προς έκπτωση το 50% από το συνολικό ποσό με την προϋπόθεση ότι οι λογαριασμοί των κινητών δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό των απασχολουμένων υπαλλήλων (Για ελεύθερο επαγγελματία χωρίς προσωπικό, πρέπει να υπάρχει μόνο ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου). Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι λογαριασμοί της κινητής τηλεφωνίας που συνιστούν τα νόμιμα δικαιολογητικά για την καταχώρισή τους στα λογιστικά βιβλία, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι αναγνωρίζεται η σχετική δαπάνη κατά το ήμισυ, θα καταχωρίζεται κανονικά ολόκληρο το ποσό τους στο βιβλία με διαχωρισμό του ΦΠΑ που εκπίπτει 100%, από τον φόρο των εκροών και επιπλέον μαζί με την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος θα πρέπει να συμπληρωθεί η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. 4) Αυτοκίνητα Αν ο επαγγελματίας χρησιμοποιεί το ιδιόκτητο Ι.Χ. του για την κάλυψη των επαγγελματικών του αναγκών, έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από τα έσοδά του τα ποσά των δαπανών που καταβάλλονται ως έξοδα για την επισκευή, συντήρηση και χρηση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων ή με leasing. Ειδικά για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό μέχρι 1.600 cc, εκπίπτουν οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων και τα μισθώματα που καταβάλλονται σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή οποιονδήποτε τρίτο, σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης, επομένως δεν εκπίπτει το 30% των δαπανών αυτών. Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), επομένως δεν εκπίπτει το 65% των δαπανών αυτών. Για όλες τις παραπάνω δαπάνες θα πρέπει να υπάρχουν νόμιμα δικαιολογητικά, να είναι καταχωρημένες στα λογιστικά βιβλία και επιπλέον μαζί με την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος θα πρέπει να συμπληρωθεί η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες κινητής τηλεφωνίας και αυτοκίνητων δείτε στο Newsletter μας 11/2012 5) Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και μηχανήματα Όταν αγοράζεται ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορείτε να ζητάτε να σας εκδώσουν φορολογικό παραστατικό (Τιμολόγιο) και έτσι να έχετε την δυνατότητα να αφαιρεθεί ολόκληρο το ποσό από τα έσοδα μέσω των αποσβέσεων. Παράδειγμα: Αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή, όλα τα μηχανήματα που θεωρούνται πάγια στοιχεία, μπορούν να αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα εφάπαξ αρκεί να μην υπερβαίνουν σε αξία τα 5.000 ευρώ. Ως επαγγελματικές δαπάνες επίσης αναγνωρίζονται και τα έξοδα για την επισκευή και τη συντήρηση των μηχανημάτων. Επιπλέον για την αγορά εξοπλισμού το ΦΠΑ εκπίπτει 100%. 6) Διάφορα έξοδα Επίσης εκπίπτουν από τα έσοδα σας και οι συνδρομές σε περιοδικά με ύλη σχετική με το επάγγελμά σας, οι συνδρομές σε ιστοσελίδες του διαδικτύου και οι δαπάνες ταξιδίων εφόσον ταξιδεύετε μακριά από την έδρα σας, αλλά εδώ θα πρέπει να αποδείξετε ότι το ταξίδι έχει σχέση με την επαγγελματική σας δραστηριότητα. (π.χ για μετακίνηση μακριά από την έδρα της επιχείρησης εκπίπτουν όλες οι δαπάνες εφόσον υπάρχει σχετική σύμβαση για επαγγελματική συνεργασία που το αποδεικνύει).

 

 

 

Παράδειγμα 1:

 

Απόσβεση ακινήτου

Συντελεστής απόσβεσης

Απόσβεση έτους

Αναλογία χρήσης

Αξία αναλογίας χρήσης

Αξία ακίνητου 100.000,00

Χ

5,00%

5.000,00

Χ 30/100

1.500,00

 

Τεκμαρτό ενοίκιο

Ποσοστό τεκμαρτού ενοικίου

Ετήσιο τεκμαρτό ενοίκιο

Αναλογία χρήσης

Αξία αναλογίας χρήσης

100.000,00

Χ

3,50%

3.500,00

Χ 30/100

1.050,00

Χαρτ/μο Ενοικίου

3,60%

37,80

Φόρος από τεκμαρτό ενοίκιο

10,00%

105,00

Συμπληρωματικός φόρος

1,50%

1,58

Συνολική επιβάρυνση φόρου από τεκμαρτό ενοίκιο

144,38

 

Παράδειγμα 2:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

30/100

50/100

70/100

100/100

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1)

5.000,00

1.500,00

ΕΞΟΔΑ ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

1.800,00

540,00

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

800,00

800,00

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

800,00

400,00

ΕΞΟΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ μέχρι 1600cc

3.500,00

2.450,00

ΑΓΟΡΑ Η/Υ

1.000,00

1.000,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΔΙΑΜΟΝΗ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ κτλ)

2.000,00

2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

Α

2.040,00

400,00

2.450,00

3.800,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

8.690,00

Α

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

20.000,00

Β

ΦΟΡΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 26%

5.200,00

Β Χ 26%

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

11.310,00

Γ= Β-Α

ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 26%

2.940,60

Γ Χ 26%

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

2.259,40

ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1)

144,38

ΤΕΛΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

2.115,02

40,67%

 
Λ. Κηφισίας 32 | ATRINA TOWER, 151 25  Μαρούσι • Αθήνα
Τ: 210 6812296 • email: e.a@etairikiaxia.gr