(+30) 210 6812296
e.a@etairikiaxia.gr

Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται με την νέο φορολογικό νόμο για τα πρόσωπα που βαρύνουν τον φορολογούμενο παρουσιάζονται παρακάτω και η ισχύς τους αρχίζει από 1/1/2013. Πρόσωπα που βαρύνουν τον φορολογούμενο Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Ν.2238/1994 θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο τα ακολούθως αναφερόμενα πρόσωπα:

A) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα. Σύμφωνα και με το οικογενειακό δίκαιο, γνήσια τέκνα είναι αυτά που προέρχονται από νόμιμο γάμο ή τα εκτός γάμου που νομιμοποιήθηκαν καθώς και τα υιοθετημένα. Όσον αφορά την περίπτωση των συζύγων τα τέκνα τους, βαρύνουν τον σύζυγο-πατέρα. Στην περίπτωση διαζευγμένων συζύγων, τα τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν τον γονέα ο οποίος έχει την επιμέλειά τους, ανεξάρτητα από το εάν καταβάλλεται διατροφή ή συνοικούν περιστασιακά και με τον άλλο γονέα, ενώ στην περίπτωση που οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση τα τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν τον γονέα με τον οποίο συνοικούν.

B) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος ηλικίας και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό. Ειδικά, για τα τέκνα της παραπάνω περίπτωσης, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ενήλικα άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών δεν βαρύνουν τον φορολογούμενο: Τα τέκνα που παρακολουθούν μαθήματα ξένης γλώσσας στο Βρετανικό Συμβούλιο ή φοιτούν στο Γαλλικό Ινστιτούτο και στη Γαλλική Ακαδημία, καθώς τα συγκεκριμένα ιδρύματα δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα της αναγνωρισμένης σχολής. Τα τέκνα που φοιτούν σε κέντρα ξένων γλωσσών, καθώς από τις ιδιωτικές σχολές αναγνωρίζονται μόνο αυτές που εντάσσονται σε κάποια από τις βαθμίδες εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια). Τα τέκνα που φοιτούν σε ωδεία ή μουσικές σχολές, λόγω της μη υπαγωγής των συγκεκριμένων σχολών σε κάποια από τις αναγνωρισμένες βαθμίδες εκπαίδευσης. Τα τέκνα που φοιτούν σε προκαταρκτικό έτος αλλοδαπού πανεπιστημίου.

Γ) Τα άγαμα τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

Δ) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, με προϋπόθεση να παρουσιάζουν αναπηρία 67% τουλάχιστον, από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση. Το όριο ηλικίας δεν υφίσταται σε αυτή την περίπτωση, είναι όμως απαραίτητη η παρουσία αναπηρίας σε ποσοστό 67% και όχι κατώτερο.

Ε) Ο σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα. Όσον αφορά τους συζύγους, για το έτος κατά το οποίο ένας εκ των δύο απεβίωσε, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής κοινής δήλωσης. Συνεπώς, για το συγκεκριμένο έτος πρέπει να υποβληθεί χωριστά δήλωση, ακόμα και στην περίπτωση που ο εν ζωή σύζυγος δεν είχε εισόδημα. Για τον θανόντα, την δήλωση για το εισόδημα που απέκτησε μέχρι την ημερομηνία θανάτου, πρέπει να την υποβάλλουν οι κληρονόμοι του.

ΣΤ) Οι ανιόντες και ων δύο συζύγων (π.χ. γονείς, παππούδες)..

Ζ) Οι αδελφοί και αδελφές και των δύο συζύγων, που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% τουλάχιστον, από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

Η) Οι ανήλικοι και ορφανοί συγγενείς, από πατέρα και μητέρα, μέχρι το τρίτο βαθμό συγγένειας οποιουδήποτε από τους συζύγους. Έως σήμερα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι τα ανωτέρω πρόσωπα θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ ή των έξι χιλιάδων ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση. Τι αλλάζει για τα προστατευόμενα μελή στο οικονομικό έτος 2013 Σύμφωνα με τον νέο φορολογικό νόμο για το 2012 οικονομικό έτος 2013 για όλους τους φορολογημένους εξακολουθεί να ισχύει η ετήσια αντικειμενική δαπάνη (3000 € για άγαμους & 5000 € για έγγαμους) και έτσι δημιουργείται το πρόβλημα ότι τα αναφερόμενα μέλη δεν θα μπορούν να θεωρηθούν προστατευόμενα, αφού θα έχουν φορολογούμενο εισόδημα πάνω από 2.900 ευρώ. Από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά η ετήσια αντικειμενική δαπάνη καταργείται για τους φορολογούμενους που δεν έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Επίσης, από το οικονομικό έτος 2013 είναι υποχρεωτική η υποβολή φορολογικής δήλωσης για όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είτε είχαν εισόδημα μέσα στο 2012 είτε όχι, την υποχρέωση αυτή την έχουν και τα τέκνα που είναι προστατευόμενα των γονέων τους. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι και οι προστατευόμενοι από τους γονείς τους θα έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν αποδείξεις, το 25% των 3.000 ευρώ, δηλαδή 750 ευρώ. Αν δεν το κάνουν θα έχουν την ποινή του 10% επί των αποδείξεων που δεν προσκόμισαν, άρα φόρο 75 ευρώ. Επίσης θα φορολογηθούν με τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης, αν και μέχρι πέρυσι, ως προστατευόμενα μέλη, αυτά βάρυναν τον γονέα.

 
Λ. Κηφισίας 32 | ATRINA TOWER, 151 25  Μαρούσι • Αθήνα
Τ: 210 6812296 • email: e.a@etairikiaxia.gr